1. Úplný název povinného subjektu:
    Muzeum města Brna, příspěvková organizace

2. Důvod a způsob založení: Zřizovací listina

3. Organizační řád je k dispozici zde.

4. Kontaktní spojení zde.

 • datová schránka: pf6k6c3

5. Bankovní spojení: KB Brno-město č.ú. 9537-621/0100

6. IČ: 00101427

7. DIČ: CZ 00101427

8. Základní dokumenty

9. a 10. Žádost o informace dle zák. 106/1999 Sb., a podávání stížností zde.

 • zásady pro podávání žádosti o poskytnutí informací a zveřejněné odpovědí
 • pravidla pro vyřizování stížností a jejich zveřejnění

11.  Zásady pro zpracování a ochrany osobních údajů zde.

 • whistleblowingový kanál k dispozici zde.
 • směrnice k vnitřnímu oznamovacímu systému ke stažení zde.

12. Opravné prostředky

Proti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti lze podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí. Odvolání lze podat pouze písemně. Odvolání musí obsahovat jméno a příjmení žadatele (jde-li o fyzickou osobu), název (jde-li o právnickou osobu), adresu resp. sídlo, v čem je spatřeno porušení zákona, čeho se žadatel  domáhá a podpis. Pokud všechny tyto údaje odvolání obsahovat nebude, MuMB odvolání odloží. Odvolacím orgánem proti rozhodnutí Muzera města města Brna, příspěvkové organizace je Magistrát města Brna (jeho věcně a funkčně příslušný odbor kultury). Povinný subjekt předloží odvolání spolu se spisovým materiálem odvolacímu orgánu ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení odvolání. Odvolací orgán rozhodne o odvolání do 15 dnů ode dne předložení odvolání povinným subjektem.
Lhůtu nelze prodloužit. Pokud není uvedeno jinak, vztahují se na odvolací řízení podle § 16 zákona č. 106/1999 Sb. příslušná ustanovení zákona č. 500/2004 Sb., správní řád
Proti rozhodnutí o odvolání se nelze odvolat; pravomocné rozhodnutí o odmítnutí žádosti je však přezkoumatelné krajským soudem.

13. Formuláře: neexistují předepsané formuláře

14. Popisy postupů: neexistují návody pro řešení životních situací

15. Předpisy: přehled nejdůležitějších předpisů, dle nichž organizace jedná a rozhoduje:

 • Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole) ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon) ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů
 • Zákon č. 37/1995 Sb., o neperiodických publikacích ve znění pozdějších předpisů

16. Úhrady za poskytování informací:

   16.1 Sazebník úhrad za poskytování informací zde.            

   16.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

17. Licenční smlouvy

   17.1 Vzory licenčních smluv
           Vzor licenční smlouvy dle § 14 a zákona č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

    17.2. Výhradní licence
            V současné době nejsou poskytnuty žádné výhradní licence podle § 14a odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

18. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb. zde.

19. Nabídka majetku
      V současnosti nemáme žádný majetek v nabídce.

Zavřít
Loading...