Zrození moderního velkoměsta a životní styl Kultury dlouhého století – workshop, sympozium a studijní exkurze Muzea města Brna a Národního muzea umění, architektury a designu v Oslu - pokračování spolupráce.

 

Shrnutí realizované iniciativy:

V rámci iniciativního sympozia a studijních návštěv Muzea města Brna a Národního muzea umění, architektury a designu v Oslu (NMA) došlo k významnému prohloubení spolupráce mezi Muzeem města Brna. Byly naplánovány tyto základní aktivity: workshop v Oslu, sympozium v Brně (popsáno v MR2) a dvě studijní návštěvy. Původně plánovaný termín dokončení 30.9.21 byl posunut na 30.6.22. června. Studijní cesta zástupců NMA do Brna se neuskutečnila z důvodu omezení COVID 19. Všechny tyto změny byly schváleny v žádostech o změnu č. 1 a 2.

Ve sledovaném období (4.1.22 - 30.6.22) proběhly workshop a studijní návštěva v Oslu.

Za českou stranu se na iniciativě podíleli Iveta Černá, Pavel Zdráhal, Pavel Jirásek a Petr Dvořák. K delegaci se připojil také Marek Fišer, radní pro kulturu Statutárního města Brna.

Odborný program v červnu 2022:

  • Návštěva Munchova muzea, účast na slavnostním otevření nové budovy NMA
  • Návštěva muzejních institucí v Oslu: Folkemuseum (setkání a diskuse s vedoucím bezpečnosti M. Blihovde), Vigelandovo muzeum, Frognerův park a prohlídka architektury 20. století v Holmenkolenu, oblast Sognsvan (Národní archiv), Frogner a Grunerlokka, návštěva vybraných objektů na poloostrově Bygdöy – Centrum holocaustu.
  • Workshop na NMA, prezentace vily Tugendhat, diskuze o dalších projektech. Odpolední návštěva vily Stenersen a dalších budov z 20.-30. let. 20. století od významných norských architektů (Havna Allé).
  • Pokračování diskuse o budoucí spolupráci s NMA, exkurze do administrativní části nové budovy NMA, návštěva Opery v Oslu, Deichmanske bibliotek Muzea moderního umění Astrupa Fearnleyho, exkurze po architektonických památkách ve čtvrtích Akkerbrygge, Akerselva a Bjorvika.

 

Čeho bylo dosaženo realizací iniciativy/aktivit?

Realizace iniciativy významně prohloubila spolupráci mezi MuMB a NMA. Prostřednictvím sympozia Zrození moderního města a životní styl kultury dlouhého století, které se konalo 6. října 2021 ve vile Tugendhat, se NMA dostala do povědomí české muzejní společnosti obecně. Přispěly k tomu i zveřejněné výstupy iniciativy. Během společných setkání online a zejména během studijní návštěvy a workshopu v Oslu byla diskutována specifika ochrany moderní architektury, speciální metody její konzervace - restaurování a interpretace této architektury a souvisejícího dekorativního umění prostřednictvím muzejních expozic a výstav. Přednášky zástupců MuMB na workshopu v Oslu jistě přispěly k propagaci kulturního dědictví České republiky a nepřímo i k poměrně velké účasti norských muzejních pracovníků na generální konferenci ICOM Prague 2022 v srpnu letošního roku, kde Norsko bylo zastoupeno 54 účastníky (více než Rakousko nebo Polsko). Definované bilaterální ukazatele byly splněny nebo překročeny....

 

Spolupráci se všemi partnery, popis iniciativy a její úloha. Zapojili se všichni do iniciativy, jak bylo plánováno před jejím zahájením? Probíhala spolupráce se

všemi partnery iniciativy hladce?

Všichni účastníci iniciativy z MuMB a NMA splnili své úkoly. Jednalo se především o přípravu prezentací, které proběhly na sympoziu v Brně a na workshopu v Oslu. V souvislosti s projektem rekonstrukce Arnoldovy vily byly průběžně diskutovány možnosti nových forem prezentace a konzervačně-restaurátorských postupů, které NMA využila při přípravě nové stálé expozice v Oslu. Komunikace na denní bázi probíhala především prostřednictvím videokonferencí, telefonů a e-mailů.

 

Během studijní cesty do Osla se zástupci MuMB seznámili s metodami ochrany staveb moderní architektury in situ. Získané zkušenosti budou uplatněny i v probíhajícím projektu rekonstrukce Arnoldovy vily. Spolupráce s partnerem projektu probíhala velmi dobře, a to i přes restriktivní podmínky způsobené omezeními pandemie COVID 19. Realizace projektu plně splnila očekávání obou partnerů

 

Publicita iniciativy:

Publicita iniciativy byla naplněna podle plánu, počet výstupů byl překročen.

https://www.tugendhat.eu/akce/zrozeni-velkomesta-a-zivotni-styl-dlouheho-stoleti-mezinarodni-sympozium/

https://icom-czech.mini.icom.museum/en/the-birth-of-the-modern-city-and-the-lifestyle-of-the-long-century-october-6th -2021 /

https://www.facebook.com/Muzeum.mesta.Brna/posts/10161319265899552

symposium je k dispozici na  youtube:

https://www.youtube.com/watch?v=4a2AHpPxnkg&feature=emb_imp_woyt

Článek o sympoziu byl publikován v odborném periodiku Forum Brunense (příloha Forum Brunense).

Informace o studijní cestě a workshopu do Osla jsou k dispozici:

https://www.tugendhat.eu/workshop-a-studijni-cesta-narodni-muzeum-v-oslu/

https://www.facebook.com/VillaTugendhat/posts/pfbid02Kz52t2Th6ytUa1yrXnSEhMERfyN3DpVfvhm9p7HujmH3TCDDD9rWxpUcBunQ5kiUl

https://www.facebook.com/Muzeum.mesta.Brna/posts/pfbid02auzo8yki9aifFpZkk1GEZaiUgTJeJd54u6kgEtEGXLeRemyyms8EiXqYoFkrvjsNl

https://www.facebook.com/vilaarnoldova/posts/pfbid02CYgzoVFv3ctWsTkRFzzEkFGnrVkLwyWzS695SonPX2AqKraJwf8r78mrcRhs9NGKl

 

Přínos k posílení bilaterální spolupráce

Hlavním smyslem bilaterální iniciativy bylo prohloubení spolupráce mezi oběma partnery a dalšími zástupci odborné muzejní veřejnosti při výměně a sdílení informací v oblasti ochrany a prezentace architektonických památek. K dosažení tohoto cíle přispěly společně realizované výstupy iniciativy – sympozium v Brně ve vile Tugendhat, workshop v Oslu v NMA a studijní cesta s exkurzemi po norských památkách a institucích. Publicita na webových stránkách, sociálních sítích a odborných časopisech přispěla k šíření informací o bilaterální partnerské spolupráci a aktivitách obou institucí.

Získané znalosti a sdílené zkušenosti z bilaterální iniciativy budou využity zejména při realizaci projektu "KU-CH1-012 - Centrum dialogu - Záchrana a rehabilitace Arnoldovy vily" podpořeného z Programu Kultura financovaného z EHP fondů 2014-2021, a to zejména při přípravě výstavy, kde je NMA také partnerem. Výsledky partnerské spolupráce jsou a budou prezentovány na mezinárodních konferencích Mezinárodní rady muzeí (ICOM) a na setkáních organizace Iconic Houses.

Zavřít
Loading...