FONDY EHP A NORSKA

Prostřednictvím Fondů EHP a Norska přispívají státy Island, Lichtenštejnsko a Norsko ke snižování ekonomických a sociálních rozdílů v Evropském hospodářském prostoru (EHP) a k posilování spolupráce s patnácti evropskými státy. Příjemci finanční podpory jsou země střední, východní a jižní Evropy. Právě velký důraz na sdílení a výměnu zkušeností mezi donory a příjemci grantů je důležitý aspekt, kterým se tyto fondy liší od fondů EU.

Česká republika je příjemcem těchto fondů od roku 2004, kdy vstoupila do Evropské unie a tím také do Evropského hospodářského prostoru, který je dohodou mezi EU a zeměmi Evropského sdružení volného obchodu (ESVO).

Od roku 2004 podpořily Fondy EHP a Norska v České republice přes 1 000 zajímavých projektů za více než 6 mld. Kč. Aktuálně je Česká republika pátým největším příjemcem, a to po Polsku, Rumunsku, Maďarsku a Bulharsku.

Dne 4. září 2017 byla v Anežském klášteře v Praze slavnostně podepsána Memoranda o porozumění pro aktuální, již třetí programové období Fondů EHP a Norska. Česká republika v tomto období obdrží 184,5 milionů EUR (cca 5 miliard Kč). Podporu získají projekty zaměřené především na vědu a výzkum, ochranu životního prostředí, kulturní dědictví a spolupráci v kultuře, veřejné zdraví, vzdělávání a spolupráci v justici. Velký důraz je kladen na lidská práva, inkluzi Romů a rozvoj občanské společnosti. Nové období přináší také velké možnosti pro bilaterální projekty a aktivity.

Hlavním koordinátorem Fondů EHP a Norska v České republice je Ministerstvo financí, které spravuje většinu programů, a to ve spolupráci s příslušnými resorty a institucemi.

Sekretariátem Fondů EHP a Norska pro všechny přijímající země je Kancelář finančních mechanismů v Bruselu. Oficiální web EEA and Norway Grants.

 

 

Image

V důsledku pandemie Covid 19 přijali donoři a Fondy EHP a Norska následující opatření: většina jednání, hodnoticích komisí i seminářů byla přesunuta do virtuální sféry. Aby se zmírnily možné komplikace, které vznikly v důsledku vládních opatření, byly prodlouženy termíny výzev a navýšeny zálohové platby v projektech. V rámci realizace projektů bylo umožněno posunutí termínu zahájení projektu a prodloužení doby jeho realizace (maximálně však 30. dubna 2024). Ve většině programů bylo projektům rovněž umožněno využít prostředky v projektu i k nákupu vybavení pro realizaci aktivit online (například komunikační a přenosová technika, videokonferenční vybavení) a s tím související přepracování rozpočtu projektu.

 

Ministerstvo financí ČR

Hlavním koordinátorem Fondů EHP a Norska v České republice je Ministerstvo financí, které spravuje většinu programů, a to ve spolupráci s příslušnými resorty a institucemi.

Více na: www.eeagrants.cz.

Centrum dialogu – Záchrana a rehabilitace Arnoldovy vily

Stručné shrnutí projektu

Arnoldova vila je kulturní památkou, která je součástí nejstarší brněnské vilové kolonie založené v šedesátých letech 19. století. Nachází se v těsné blízkosti nejvyhledávanější památky Brna vily Tugendhat. Teprve druhou stavbou ve svahu nad Lužánkami byla vila významného brněnského stavitele Josefa Arnolda, postavená v roce 1862 podle jeho vlastního návrhu a následně v letech 1909–1915 upravená další majitelkou Cecilií Hože ve stylu art deco. Ačkoliv si budova do dnešní doby dochovala autentický ráz a řadu původních prvků, NPÚ budovu eviduje na Seznamu ohrožených památek v ČR kvůli jejímu havarijním stavu.

Cílem projektu je záchrana a důsledná památková obnova Arnoldovy vily, revitalizace proběhne s ohledem na architektonickou a historickou hodnotu, původní dispoziční a hmotové řešení a její nové funkční využití. Muzeum města Brna po obnově objekt přizpůsobí pro kulturně-vzdělávací komunitní účely: kulturní, badatelskou a komunitní činnost. Stálá expozice o historii Arnoldovy vily, osobnosti stavitele Josefa Arnolda a první vilové kolonii bude umístěna v podkrovním prostoru. Další, multifunkční místnosti ve vile poslouží pro společenské aktivity nejširší veřejnosti. Vila poskytne zázemí Studijnímu a dokumentačnímu centru přetížené vily Tugendhat a dalším institucím a spolkům, mj. partnerům projektu (Spolek Josefa Arnolda, festival Meeting Brno, projekt Brněnský architektonický manuál). Arnoldova vila se také stane součástí mezinárodního projektu Iconic Houses Network, který sdružuje historicky významné veřejnosti zpřístupněné vilové domy (house muzea). Muzeum města Brna dlouhodobě spolupracuje s Národním muzeum umění, architektury a designu v Norsku nebo s Muzeem hlavního města Prahy v rámci Iconic Houses a s dalšími partnery. S norským partnerem budeme konzultovat metodiku památkové obnovy Arnoldovy vily a současné aktuální přístupy k možnostem prezentace dějin architektury v domech, jejichž původní funkce byla určená k bydlení.

Fakta o projektu

Realizátor projektu: Muzeum města Brna, příspěvková organizace
Číslo projektu: KU-CH1-012
Cílová skupina: Výzkumní pracovníci/vědci
Veřejnost
Studenti (jakýkoli věk)
Partner projektu z donorského státu: National Museum of Art, Architecture and Design (NOR)
Partner projektu z ČR: Český výbor ICOM
Dům umění města Brna, (projekt Brněnský architektonický manuál)
Kulturní centrum Josefa Arnolda
Meeting Brno Česká republika
Muzeum hlavního města Prahy
Status: V procesu (4/2021 – 4/2024)
Celkové výdaje: 117 406 831 Kč
Výše grantu: 38 500 000 Kč
Místo realizace projektu: Jihomoravský kraj
Více informací: www.muzeumbrna.cz

EEA AND NORWAY GRANTS

Through the EEA and Norway Grants, Iceland, Liechtenstein and Norway contribute to reducing economic and social disparities in the European Economic Area (EEA) and to strengthening cooperation with 15 European countries. The beneficiaries are the countries of Central, Eastern and Southern Europe. The strong emphasis on sharing and exchanging experiences between donors and grantees is an important aspect that distinguishes these funds from EU funds.
The Czech Republic has been a beneficiary of these funds since 2004, when it joined the European Union and thus the European Economic Area, which constitutes an agreement between the EU and the countries of the European Free Trade Association (EFTA).

Since 2004, the EEA and Norway Grants have supported over 1,000 interesting projects in the Czech Republic worth more than 6 billion CZK. Currently, the Czech Republic is the fifth largest recipient, after Poland, Romania, Hungary and Bulgaria.

On 4 September 2017, the Memorandum of Understanding for the current, third programme period of the EEA and Norway Grants was signed at the Convent of St Agnes in Prague. The Czech Republic will receive 184.5 million EUR (about 5 billion CZK) in this period. Funding will be given to projects focusing on science and research, environmental protection, cultural heritage and cultural cooperation, public health, education and judicial cooperation. Great emphasis is placed on human rights, inclusion of Roma people and the development of civil society. The new period also brings great opportunities for bilateral projects and activities.
The main coordinator of the EEA and Norway Grants in the Czech Republic is the Ministry of Finance, which administers most of the programmes in cooperation with the relevant ministries and institutions.
The Secretariat of the EEA and Norway Grants for all beneficiary countries is the Financial Mechanisms Office in Brussels. Official web of EEA and Norway Grants.

As a result of the Covid 19 pandemic, the following measures were taken by donors and the EEA and Norway Grants: most meetings, evaluation panels and workshops were moved to the virtual sphere. To mitigate potential complications arising from government measures, call deadlines have been extended and project advances increased. In terms of project implementation, it has been possible to postpone the project start date and extend the project implementation period (but no later than 30 April 2024). In most programmes, projects were also allowed to use project funds to purchase equipment for the implementation of online activities (e.g. communication and transmission equipment, videoconferencing equipment) and the associated reworking of the project budget.

 

Ministry of Finance of the Czech Republic

The main coordinator of the EEA and Norway Grants in the Czech Republic is the Ministry of Finance, which administers most of the programmes in cooperation with the relevant ministries and institutions.

More at: www.eeagrants.cz.

Zavřít
Loading...